Tokushev & Partners

НИЕ СМЕ КОМПЕТЕНТНИ И ОТГОВОРНИ

„Токушев и Съдружници” предоставя висококачествени правни съвети, като съчетава международния бизнес подход и професионалната етика, утвърдена от световните кантори.

Контакти

България, София, п.к. 1000,
ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1

намерете ни на картата

тел.: + 359 2 980 1251;

факс: + 359 2 980 6140;

  • The legal 500
  • Tokushev and Partners is recognised in the IFLR1000

Практики

Дружеството фокусира дейността си върху предоставяне на правни съвети и процесуално представителство на корпоративни клиенти, консултации на проекти във финансовата сфера и проекти в сферата на недвижимите имоти, по които предлага иновативни и цялостни решения. Клиентите ни са български и чуждестранни публични дружества, дружества от финансовия сектор, корпоративни инвеститори в недвижими имоти, дружества, които извършват застрахователна и здравноосигурителна дейност, както и дружества, които търсят правен съвет във връзка с обичайната си търговска дейност. Основните практики на кантората са:

Капиталови пазари

Работили сме като правни консултанти за първично публично предлагане на редица акционерни дружества със специална инвестиционна цел. Дружеството е консултирало промишлени и инвестиционни дружества при издаването на емисии корпоративни облигации… научете повече »

Корпоративно право

Ние предлагаме съвети за цялостно и дългосрочно корпоративно планиране на новосъздадени и функциониращи дружества. Нашата основна цел е да допринасяме и подкрепяме разширяващия се бизнес на клиентите ни… научете повече »

Недвижими имоти

Като правни консултанти на някои от най-активните фондове, които инвестират в недвижими имоти в България, нашите адвокати си спечелиха репутация за предоставянето на надеждни и висококачествени услуги по комплексни сделки… научете повече »Застраховане

Адвокатското дружество е консултирало няколко чуждестранни застрахователни компании при представянето и прилагането на техните продукти в България… научете повече »

Възобновяема енергия

През последните няколко години Дружеството консултира различни проекти, свързани с възобновяема енергия и разработването на вятърни и слънчеви електроцентрали… научете повече »

Изпълнителни производства

Дружеството осъществява процесуално представителство пред всички съдилища и арбитражни институции в Република България… научете повече »

За нас

Адвокатско дружество „Токушев и Съдружници” е сравнително нова, но вече утвърдена адвокатска кантора, създадена през 2006 г. Екипът ни се състои от девет адвокати и двама сътрудници. Правните познания на членовете на екипа са обогатени с придобитите международни квалификации и натрупания опит в различни публични и държавни институции като Народно събрание, Министерство на енергетиката, Комисия за финансов надзор, Министерство на финансите, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. В периода 2001 – 2005 г. членовете на екипа са консултирали законодателните промени в областта на търговското право и капиталовите пазари. Ние предоставяме висококачествени правни съвети, като съчетаваме международния бизнес подход и професионалната етика, установена от водещите международни правни кантори. За качеството на предоставяните правни услуги и оценката на нашите клиенти свидетелства включването на кантората от 2008 г. до настоящия момент в изданието „The Legal 500: Europe, Middle East & Africa”, а от 2010 г. кантората е част от „IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms”.

Екип

Viktor Tokushev

Виктор Токушев

основател и управляващ съдружник

Завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет през 2002. Специализира юридически методи по програма на Бостънския университет (Лондон, 2003). Член на Софийската адвокатска колегия от 2003. Стажант и правен експерт в Народното събрание на Република България (2003-2005). Асистент по Гражданско (2004 - 2012) и Търговско право (2004 – до момента) в Юридическия факултет на Софийския университет. Член на Съвета на директорите на Булгаргаз ЕАД (март – ноември 2005). Доктор по право от септември 2012. Сфери на дейност – капиталови пазари, корпоративно и търговско право и недвижими имоти.

Ivan Antov

Иван Антов

съдружник

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2004. Член на Софийската адвокатска колегия от 2010. Специализира Европейски регулаторни режими (Мадрид, 2007). Работил е като правен консултант в Адвокатска кантора Легаком (2003-2005) и като Началник отдел „Лицензиране” в Дирекция Застраховане на Комисията по финансов надзор (септември 2005 – юни 2007). Съдружник в адвокатското дружество от 2007. Сфери на дейност – застрахователно право, корпоративно и търговско право, енергийно регулиране и възобновяеми източници.

Stiliqn Nedev

Стилиян Недев

съдружник

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2008. Член на Софийската адвокатска колегия от 2010. Стажант в правния отдел на Община Сливен юли - септември 2007. Изпълнителен директор на „Хентш” АД – дружество с държавно акционерно участие, осъществяващо дейност в сферата на фармацевтичната индустрия (2009-2011). Присъединява се към екипа от октомври 2007. Сфери на дейност – процесуално представителство, изпълнително производство, търговско право.

Boris Teknedzhiev

Борис Текнеджиев

съдружник

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2011 г. Член на Софийската адвокатска колегия от януари 2013 г. Работил е като стажант в адвокатска кантора (2008 - 2011 г.). Присъединява се към екипа през юли 2011 г. и е съдружник от август 2021 г. Сфери на дейност – капиталови пазари, търговско и дружествено право, сливания и придобивания (M&A), инвестиции в частен капитал/венчър фондове; стартиращи компании; регулаторни изисквания и нормативно съответствие (AML, KYC, UBOs);

Teodora Yakova

Теодора Якова

старши адвокат

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2012 г. Присъединява се към екипа през септември 2009 г. като стажант, а от декември 2014 г. до декември 2018 г. е адвокат в кантората. В периода от януари 2019 г. до март 2022 г. работи като длъжностно лице по регистрацията в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Понастоящем е член на Софийската адвокатска колегия от април 2022 г., когато се завръща в екипа като старши адвокат. Сфери на дейност – търговско и дружествено право, трудово право, недвижими имоти.

Mariya Mitkova

Мария Миткова

адвокат

Завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет през 2018 г. Работила е като стажант в адвокатска кантора (2015 - 2018 г.). Завършва курс по Арбитраж към Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (2018 г.). Присъединява се към екипа от август 2018 г. Член на Софийска адвокатска колегия от декември 2019 г. Сфери на дейност – търговско и дружествено право, капиталови пазари, превенция срещу изпирането на пари.

Ilina Vasileva

Илина Василева

адвокат

Завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет през 2019 г. Работила е като стажант в адвокатска кантора (2018 – 2019 г.). Присъединява се към екипа през декември 2019 г. Член на Софийската адвокатска колегия от октомври 2021 г. Сфери на дейност – процесуално представителство, изпълнително производство, гражданско и търговско право.

Veselina Vasileva Spirova

Веселина Василева Спирова

адвокат

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2022 г. Бакалавър по „Финанси“ и магистър по „Финансов мениджмънт“ в Стопанска академия „Д.А. Ценов” (2009 – 2015 г.). Работила е в сферата на капиталовите пазари (2016 – 2021 г.). Присъединява се към екипа през август 2021 г. Сфери на дейност – капиталови пазари, търговско и дружествено право.

Margarita Mitkova

Маргарита Миткова

адвокат

Завършва Юридически факултет на Софийски университет през 2021 г. Присъединява се към екипа на АД „Токушев и съдружници“ през февруари 2021 г. Сфери на дейност - гражданско и търговско право.

Manya Samokovliyska

Маня Самоковлийска

административен мениджър

Административен мениджър в „Токушев и Съдружници”. Завършва Софийския университет, Магистър по психология (1980). Работила е като експерт–психолог в Министерство на образованието (1992 – 1995 г.). През периода 1997 – 2010 г. е била административен директор в Адвокатска кантора Легаком. Присъединява се към екипа от септември 2011.

Публикации

Предстоящо Първично публично предлагане на ИпоТех Софком АД на BEAM – 21.06.2023

На 21.06.2023 г. ще се осъществи първично публично предлагане на до 1 000 000 привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с присвоен ISIN код BG1200001235, издадени от ИпоТех Софком АД.

Повече информация в секцията новини ТУК .

УСПЕШНО ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД

На проведения на 14 Юли 2022г. аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД на пазар за растеж на МСП BEAM бяха записани и платени 43 636 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 27.50 лева. Общият размер на паричните средства, набрани в резултат на предлагането е в размер на 1 199 990 лв.

В резултат на осъщественото публично предлагане, Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен на 407 386 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас. Всички акции, издадени от „Бии Смарт Текнолоджис“ АД ще бъдат допуснати до търговия на Пазар за растеж на МСП BEAM, след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и Централен депозитар АД.

За периода от 20 Юли 2022г. до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, на пазар за растеж на МСП BEAM е допусната до търговия временна емисия права върху записаните акции, с борсов код „BEE1”, който ще се търгува, съгласно разпоредбите на Част IV „Правила за търговия на Пазар за растеж на МСП BEAM“, приети от „Българска фондова борса“ АД и условията и реда за прехвърлянето им, описани в документа за допускане.

Public_offering_results_signed

Информация относно IPO на Бии Смарт Текнолоджис АД

С решение на Комитета по управление на „Пазар за растеж на МСП“, организиран от „Българска фондова борса“ АД (BEAM) съгласно Протокол № 9/06.07.2022 г., беше одобрен Документът за допускане на емисия акции за първично предлагане на пазар BEAM на нашите клиенти от „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.

На 14.07.2022 г. ще се осъществи първично публично предлагане (IPO) на до 43 636 броя обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 27,50 лева, с обща номинална стойност до 1 199 990 лева, в съответствие с взето решение от Общото събрание на акционерите на Емитента за увеличение на капитала от 28.06.2022 г.

В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 407 386 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

В приложеното съобщение относно публичното предлагане ще може да откриете повече подробности, както и в Документa за допускане на емисия акции за първично предлагане на пазар BEAM

Съобщение относно публичното предлагане

Документ за допускане на емисия акции за първично предлагане на пазар BEAM

1_Извлечение_ТР_28062022

2_Протокол_ОСА_28062022

3_Действащ Устав

4_Устав_под_условие

5_Отчети_Одиторски_доклад_2020_Бии_Смарт_Текнолоджис

6_Доклад_дейност_2020_Бии_Смарт_Текнолоджис

7_Отчети_Одиторски_доклад_2021_Бии_Смарт_Текнолоджис

8_Доклад_дейност_2021_Бии_Смарт_Текнолоджис

9_Баланс_31032022

10_ОПР_31032022

11_ОСК_31032022

12_ОПП_31032022

13_Прогнозен_Баланс_ОПР_2022

14_Обосновка цена_Бии Смарт

 

Повече информация реда за участие в IPO-то може да се види на интернет страницата на водещия мениджър на емисията ИП ПФБК (натисни тук).

Инвестиционна презентация

 

Предстоящо Първично публично предлагане (IPO) на Бии Смарт Текнолоджис АД

Бии Смарт Текнолоджис АД цели да набере до 1.2 млн. лв. допълнителен капитал през „Пазар за растеж на МСП“, наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market). На проведено на 28.06.2022г. Общо събрание на акционерите е прието на решение за излизане на BEAM пазара чрез първично публично предлагане на до 43 636 нови акции.

 

Първичното публично предлагане е планирано да се проведе в първата половина на месец Юли 2022г. с водещ мениджър по емисията – ИП „Първа Финансова Брокерска къща“. Съветници по емисията са инвестиционният посредник и Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“. Съветник по емисията за първите две години след първоначалното допускане ще бъде Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори

 

Дружества със специална инвестиционна цел – правна характеристика – Виктор Токушев

сп. Търговско Право, кн. 3 и 4/2009 г.

Статията анализира правната характеристика на дружествата със специална инвестиционна цел, като се опитва да посочи най-съществените им особености. Разгледани са техните характеристики като акционерни дружества, като публични дружества и като предприятия за колективно инвестиране.

Пълен текст

Идеите за промени в дружествата за имоти – Виктор Токушев

в-к Дневник, 5 декември 2007 г.

Статията коментира предложенията за изменения в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както от страна на Комисията за финансов надзор, така и от гледна точка на бизнеса.

Пълен текст

Забранените сделки на управителните органи на дружествата – Виктор Токушев

в-к Дневник, 24 юни 2007 г.

Статията се занимава с приложното поле на специалните изисквания по чл. 114 от ЗППЦК, според който да редица разпоредителни сделки на съвета на директорите на публичното дружество е необходимо решение на Общото събрание на акционерите. Коментират се изключенията от това изискване и приложението му спрямо дружествата със специална инвестиционна цел.

Пълен текст

Промяна на страна по предварителен договор – Виктор Токушев

в-к Дневник, 18 март 2007 г.

Статията се занимава честно срещания в практиката проблем за замяната на страна по предварителен договор за покупка на недвижим имот с оглед на обстоятелството, че договора предвижда права и задължения за двете страни и промяната трябва да съчетава елементи на договор за цесия и заместване в дълг.

Пълен текст

Прехвърляне на налични акции – Виктор Токушев

в-к Дневник, 14 януари 2007 г. и сп. Търговско и конкурентно право, кн. 2/2007 г.

Статията разглежда практиката на Върховния касационен съд във връзка с прехвърлянето на налични акции, осъществявано чрез прехвърлянето на временни удостоверения за тях.

Пълен текст

Менителнично посредничество – Виктор Токушев

сп. Търговско право, кн. 6/2003 г.

Статията разглежда института на менителничното посредничество и приложимостта му в съвременното българско право. Прави се разграничение между посредничеството при нужда и посредничеството за чест и се анализират правните последици от приемането и плащането на менителницата чрез посредник.

Пълен текст

Някои проблеми в новата правна уредба на юридическите лица с нестопанска цел – Виктор Токушев

сп. Търговско право, кн. 3/2001 г.

Статията анализира новият Закон за юридическите лица с нестопанска цел и въпросите пред правоприлагането, които той поставя. Разглежда се понятието „обществена полза”, както и нововъведеното деление на нестопанските организации на такива в частна и такива в обществена полза. Също така се обсъжда новата за българското право възможност юридическите лица с нестопанска цел да извършват стопанска дейност.

Пълен текст

Новини

Успешно първично публично предлагане (IPO) на акции на „ИпоТех Софком“АД на BEAM

На проведения на 21 Юни 2023г. аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „ИпоТех Софком“АД на пазар за растеж на МСП BEAM бяха записани и платени 801 706 броя привилегировани акции с право на глас.

Общият размер на паричните средства, набрани в резултат на предлагането е в размер на 2 405 118 лв. В резултат на осъщественото публично предлагане, капиталът на дружеството ще бъде увеличен на 3 801 706 лв, разпределен в 3 000 000 броя обикновени, поимени, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинал 1 (един) лев и 801 706 привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинал 1(един) лев.

Всички акции, включително обикновените и привилегированите акции, издадени от дружеството ще бъдат допуснати до търговия на пазар BEAM, след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и вписване на емисията от увеличението на капитала в Централен депозитар АД.

СЪОБЩЕНИЕ_ИпоТех_резултат_21.06.23

 

Първично публично предлагане на ИпоТех Софком АД

С решение на Комитета по управление на „Пазар за растеж на МСП“, организиран от „Българска фондова борса“ АД (BEAM) съгласно Протокол № 7/13.06.2023 г., беше одобрен Документът за допускане до търговия на временна емисия акции, издадена от ИпоТех Софком АД, ISIN код BG1500003238, с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 1 000 000 привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с присвоен ISIN код BG1200001235.

Планирана дата на провеждане на IPO аукциона на борсата: 21.06.2023 г.

В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи от досегашния размер от 3 000 000 броя до 4 000 000 броя акции, като всички издадени от Емитента акции (обикновени и привилегировани) ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

В приложеното съобщение относно публичното предлагане ще може да откриете повече подробности, както и в Документa за допускане на емисия акции за първично предлагане на пазар BEAM.

Съобщение относно публичното предлагане

Документ за допускане на емисия акции за първично предлагане на пазар BEAM

1_Приложение 1.1 – Актуално състояние

1_Приложение 1.2-Устав

2_Приложение 2-Устав под условие

3_Приложение 3 -Протокол ОСА

4.1_Приложение 4.1-ГФО_2022

4.2_Приложение 4.2-Одиторски доклад

5_Приложение 5-НСИ код

6_Приложение 6-Индикативна цена

7_Приложение 7-Доклад съвет на директорите

8_ Приложение 8-Договор съветник

9_Приложение 9-ISIN временна емисия

10_Приложение 10-ISIN ОА

11_Приложение 11-ISIN ПА

12_Приложение 12-прогнозни отчети

Нов лиценз за извършване на застрахователна дейност

Комисията за финансов надзор издаде нов лиценз за извършване на застрахователна дейност за първи път от близо 10 години. Горди сме да съобщим, че нашият клиент МФГ Инс ЕАД (част от групата МФГ, специализирана в небанковите финансови услуги) получи лиценз за застрахователна дейност с право на достъп до единния европейски пазар, съгласно действащата от 2016 г. европейска рамка „Платежоспособност II“ (Solvency II).

Лицензът обхваща предоставянето на нишови застрахователни услуги в рамките на 4 класа застраховки: „Разни Финансови Загуби”, „Злополука”, „Помощ при пътуване” и „Пожар и природни бедствия”.

Застрахователните услуги, които ще предлага МФГ Инс ЕАД, надграждат опита и репутацията на групата, в небанковия финансов сектор – общо 15 действащи регистрации и лиценза за извършване на различни регулирани дейности, издадени от БНБ и съответните надзорни органи на Румъния, Русия, Полша, Естония, Украйна и Северна Македония.

За успеха на продължилия повече от 10 месеца проект допринесоха както добрата експертиза и организация на клиента ни, така и опитът на адвокат Иван Антов, съдружник в „Токушев и съдружници“ в областта на застраховането и лицензионните производства, който ръководеше екипа на кантората, включващ Борис Текнеджиев, Маргарита Миткова и Богдан Караджов, и отличното взаимодействие с водещия експерт в регулацията на небанковите финансови институции в България – адвокат Александър Иванов от Адвокатско съдружие „Мусева и Иванов”.

PlanDelta closing

Започнахме новата година с финализиране на работата по втория рунд на финансиране на PlanDelta. Като консултант на водещия инвеститор RTP Global, базиран в Лондон фонд за рискови инвестиции в ранен етап с фокус върху технологични компании, участвахме в целия процес на сделката и подпомогнахме приключването на рунда.

Българският финтех стартъп PlanDelta, разработващ решения за гъвкаво финансово планиране, набра нови 2,3 милиона евро рисков капитал и оценката на компанията достигна почти 12 млн. евро. Водещите инвеститори RTP Global и ElevenVentures, подкрепиха бъдещото разширяване на дружеството във Великобритания, Холандия и България.

За успешното приключване на сделката допринесоха колегите от DSP Law Office, консултанти на PlanDelta.

Evrotrust and Barin Sports Closings

Екипът ни изпрати 2022 г. с приключени поредни успешни сделки за нашия клиент Capital Investments Fund, част от групата на „Българска банка за развитие“ ЕАД. След като в разгара на лятото подпомогнахме първия exit на Фонда, до края на годината успешно завършихме още 2 от дяловите инвестиции в портфолиото на ФКИ.

Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги Eurotrust получи ключова подкрепа от институционален инвеститор в лицето на ФКИ посредством дялова инвестиция от 5 % от акциите с право на глас с цел растеж и въможности за експанзия на нови пазари.

Обещаващата иновативна компания Barin Sports, съставена от млад екип иноватори, произвеждащи система с изкуствен интелект, която помага на професионалните отбори да следят състоянието на състезателите си – привлече дялова инвестиция от Фонда за капиталови инвестиции на ББР от 19,6 % от акциите с право на глас за стъпване на пазара в САЩ и Китай ви разработване на нови продукти.

 

Вярваме, че тези стъпки приближават малките компании в България към осъществяване на големи бизнес цели, което екипът на Tokushev & Partners Law Office ще продължи да подкрепя. Желаем на всички много успехи, бизнес постижения и  успешни инвестиции през новата 2023 г. !

„София комерс – заложни къщи“ АД – дивидент в акции

През изминалите месеци, екипът на Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ консултира публичното дружество „София комерс – заложни къщи“ АД във връзка с увеличаването на неговия капитал със собствени средства в размер на 7 120 407 лв.

Съдружникът Борис Текнеджиев и адвокат Мария Миткова оказаха съдействие на Дружеството в процедурата по свикване и провеждане на общото събрание, на което бе прието решението за увеличаване на капитала (на основание чл. 197, ал. 1 от Търговския закон и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон), както и при последващото отразяване на новия размер на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД.

От 01.08.2022 г. последващата емисия акции на дружеството, с борсов код SCOM, е допусната до търговия на Сегмент акции „Standard” на Основен пазар BSE, а всеки акционер получи по 3 нови акции за всяка притежавана акция.

УСПЕШНО ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД

На проведения на 14 Юли 2022г. аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД беше набран пълният размер на емисията от 1 199 990 лв.

Повече информация може да намерите в нашата секция за публикации ( натисни тук )

IPO на Бии Смарт Текнолоджис АД на 14.07.2022 г.

На 14.07.2022 г. ще се осъществи първично публично предлагане (IPO) на до 43 636 броя обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 27,50 лева, с обща номинална стойност до 1 199 990 лева, в съответствие с взето решение от Общото събрание на акционерите на нашите клиенти от „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за увеличение на капитала от 28.06.2022 г.

Повече информация може да видите в секция Публикации (натисни тук)

Повече информация реда за участие в IPO-то може да се види на интернет страницата на водещия мениджър на емисията ИП ПФБК (натисни тук).

Инвестиционна презентация

Предстоящо Първично публично предлагане (IPO) на Бии Смарт Текнолоджис АД

Първичното публично предлагане е планирано да се проведе в първата половина на месец Юли 2022г. с водещ мениджър по емисията – ИП „Първа Финансова Брокерска къща“. Съветници по емисията са инвестиционния посредник, Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ и Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори“.

Очаквайте подробности

Поредна приключена сделка!

През последните месеци подпомогнахме Фармалекс ГмБХ да затвърди своето присъствие на българския пазар като консолидира контрола си и увеличи своето участие във „Фармалекс България“ ЕАД до 100 %.

Българското дружество наскоро получи сертификат за инвестиция клас „А“ и предстои разширяване на дейностите, които извършва в сферата на здравеопазването и свързаните области под формата на консултантски и маркетингови услуги, пазарни проучвания, дейности, свързани с анализ и обработка на данни от проучвания на продукти в сектора.

В рамките на няколко месеца усилена работа, немският инвеститор и неговите български партньори постигнаха важни компромиси по всички параметри на сделката. Пожелаваме успех на изпълнителния директор Албена Ефтенова, която ще продължи да ръководи екипа на „Фармалекс България“ ЕАД и да развива стратегическите му цели в България.

След дълги години работа в сферата на капиталовите пазари, Tokushev & Partners Law Office се сблъскахме и с дело пред Court of Justice of the European Union (СЕС) – C-473/2020, образувано по преюдициално запитване по дело на клиента ни УД „Инвест Фонд Мениджмънт“.

СЕС ще тълкува понятието „съществени данни“ в проспектите на КИС, всяка промяна на които следва да бъде отразявана незабавно по реда на чл. 72 от Директива 2009/65/ЕС (UCITS), съответно чл. 56, ал. 1 ЗДКИСДПКИ. В конкретния случай промяна на двама неизпълнителни членове на СД на УД, която не е нотифицирана пред КФН, е санкционирана с 5 наказателни постановления поради това, че не е отразена в проспектите на всеки един от управляваните КИС.

Според нас, такава промяна в персоналния състав на СД няма икономическо значение за инвеститорите и лесно може да се установи от справка в Търговския регистър и да се включи в документите на договорните фондове при годишната им актуализация. Това означава, че промяната не е съществена и не налага незабавна актуализация.

Благодарим на партньорите ни от БАУД, EFAMA и ALFI – Association of the Luxembourg Fund Industry, които споделят становището ни. Надяваме се, че то ще бъде възприето и от СЕС, чието решение ще има съществено значение за работата на европейските асет мендижъри. #CJEU

Още една приключена сделка преди края на 2020 г.! Както обикновено, в този период от годината интензитетът на работа е висок, но екипът ни отново се справи с поставените цели. Удовлетворени сме, че в рамките на един месец успяхме да подпомогнем в различни направления M2 PROM, производител и износител на висок клас мебели.

След като в кратки срокове преобразувахме дружеството от ООД в АД, успешно проведохме и процедура по увеличение на капитала му в съответствие с корпоративната структура и стратегия на клиента. По този начин M2 PROM получи финансиране от страна на Capital Investments Fund, за да изпълни заложените си цели за по-голяма база, оборудване, запазване на работните места в условията на пандемията от COVID-19. Впоследствие набраните по този начин средства бяха използвани за закупуване на индустриален имот в с. Мусачево, Софийска област, отново чрез правното съдействие на Tokushev & Partners Law Office. Имотът е предназначен да се превърне в новата производствена база на M2 PROM, в което начинание им желаем много успехи.

Надяваме се партньорството ни с M2 PROM да продължи и в бъдеще, а на всички партньори и колеги желаем една по-здрава и ползотворна 2021 г.!

Done deal! Щастливи сме да съобщим, че Argo Ventures Digital Ltd | Sitefinity Partner, компания, утвърдила се на българския и международния пазар като доставчик на висококачествени IT услуги с продукта Sitefinity, вече е част от Americaneagle.com.
Така клиентът ни се присъединява към международна група с повече от 30 години опит в IT индустрията, изпълнявала web проекти за почти всякакъв вид организации в почти всяка сфера на дейност, в това число малки компании, start-up проекти, „Fortune 500“ компании, професионални спортни отбори и компании, развиващи производствена дейност.

Радваме се, че приключихме този значим проект и помогнахме на Veronica Milcheva и екипът й да направят следващата голяма и успешна стъпка в развитието си. Сделката беше водена от съдружника Ivan Antov и старши адвоката Stanimir Dobrev, активно подпомогнати от Bogdan Karadjov и Maria Apostolova.

През изминалата седмица екипът на Tokushev & Partners Law Office проведе обучения по Закона за мерките срещу изпиране на пари на Bulgarian National Television и на Fund of Funds in Bulgaria (FMFIB). Обученията се проведоха онлайн при съобразяване на дистанционната работа на служителите на клиентите ни. Добрите отзиви, които получихме ни носят голямо удовлетворение и увереност, че от упоритата работа има смисъл. Поздравления за Boris Teknedzhiev и Mariya Mitkova, които изнесоха обученията.

#aml #amlcompliance #tenders

Done deal! Tokushev & Partners Law Office успешно подпомогна „Олива“ АД, един от най-големите производители на растително олио в България, в допълнителното разширяване на бизнеса им, а именно придобиване на завода „Калиакра“ в Добрич.

Щастливи сме, че приключихме още една значима сделка, както и че постигнахме целите, поставени от нашия клиент. Поздравления на целия екип от адвокати, ангажиран със сделката!

Управляващият съдружник Viktor Tokushev разговаря с CEE Legal Matters като част от поредицата „The Buzz“. Интервюто се фокусира върху това какво се случи в България през последните няколко месеца, както и настоящата ситуация в държавата и какво ни очаква.

За да прочетете статията, кликнете върху линка: The Buzz in Bulgaria: Interview with Viktor Tokushev of Tokushev & Partners

С радост и удовлетворение научаваме, че отново сме отличени сред най-добрите адвокатски кантори в България. Признанието идва от престижното правно издание The Legal 500 (Legalease), което вече повече от 30 години извършва класации в над 150 държави по цял свят.

Tokushev & Partners Law Office за поредна година е поставена сред най-успешните български кантори в категориите Banking, Finance and Capital Markets (Банково и финансово право и капиталови пазари) и Real Estate and Construction (Недвижими имоти и строителство), което приемаме като заслужена награда за усилията ни през изминалите близо 15 години.

Използваме възможността да благодарим и на всички наши клиенти, които са отделили от времето си, за да предоставят информация за съвместната ни работа, което е ключово при предварителния анализ, извършван от The Legal 500 (Legalease).

Управляващият съдружник Viktor Tokushev и адвокат Borislava Parvanova бяха лектори на уебинар, който се предаваше на живо на Facebook страницата на ЦОА „Кръстю Цончев“. Основната тема на уебинара беше частният мораториум върху задълженията към банки, изготвен от Асоциацията на банките в България и приет от БНБ. Поради важността на темата интересът към уебинара беше голям и много от слушателите взеха участие като зададоха своите въпроси.

Ако и Вие се интересувате при какви условия и как можете да разсрочите задълженията си по банков кредит, можете да чуете лекцията като последвате този линк.

Tokushev & Partners Law Office предоставя своя анализ във връзка с настоящата ситуация на извънредно положение, изготвен от адвокатите Borislava Parvanova и Deyan Petrov. Анализът можете да откриете в приложения документ.

Настоящата статия е аналитична и не представлява правен съвет.

Линк: НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

предостави съдействие на Fund of Funds in Bulgaria (FMFIB) във връзка с уреждане на отношенията с избрания финансов посредник Morningside Hill Capital Management, в резултат на което беше създаден третият по ред Алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) за дялови инвестиции, финансиран както с публични средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, така и с капитал от частни инвеститори. По този начин ръководеният от Viktor Tokushev екип затвърди успешната си практика във връзка с реализираните финансови инструменти от Fund of Funds in Bulgaria (FMFIB). В рамките на избраната правна форма на командитно дружество, АИФ ще разполага с ресурс от 28,6 млн. евро, от които над 15 % следва да са от привлечено частно финансиране. Размерът на финансиране в отделни компании се очаква да е в диапазона 750 хил. евро – 3,5 млн. евро като Фонд мениджърът планира да осъществи между 15 и 20 проекта до края на програмния период, който приключва през декември 2023 г.

Tokushev & Partners Law Office подпомогна Fund of Funds in Bulgaria (FMFIB) в процеса по структурирането на отношенията с избрания финансов посредник Innovation Accelerator Bulgaria, в резултат на което беше създаден още един Алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) за ускоряване и начално финансиране, със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Създаденият АИФ под формата на командитно дружество с акции е прецедент в практиката на Fund of Funds in Bulgaria (FMFIB) и независимо от срещнатите юридически предизвикателства екипът, ръководен от Viktor Tokushev, отновно се справи успешно. Създаденият АИФ ще извършва инвестиции в старт-ъпи с размер от 30.5 млн. лв., от които 27.4 млн. лв. са публични средства, а останалите ще бъдат привлечени от частни инвеститори. Предвижда се да бъдат финансирани над 200 предприятия, като инвестициите във фаза ускоряване са до 100 хил. лв., а във фаза начален етап могат да достигнат до 2 млн. лв.

Екипът на Tokushev & Partners Law Office подпомогна най-голямата верига заложни къщи в България Sofia Commerce Pawn Shops SA и единственото по рода си акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса, в процедура по обезсилване на обратно изкупени собствени акции.

Щастливи сме, че нашите клиенти и приятели KLEAR обявиха стартирането на своя иновативен финансов продукт.

На представянето, състояло се на 15.10.2019 г., присъстваха управляващият съдржник Виктор Токушев и старши адвокат Станимир Добрев.

Белгийската финансова група KBC Bank & Verzekering обяви официално създаването на Shared Service Centre във Варна, който ще предоставя високотехнологични и експертни услуги за дружествата от групата на КВС във всички 6 държави, в които развива дейност. Екипът на АД „Токушев и съдружници“ активно подпомага КВС в това начинание чрез предоставяне на правни услуги на няколко дружества от групата с оглед преустройството, ползването и придобиването на комплекса Пфое Мол Варна със застроена площ от 5500 кв.м., в който ще оперира новоразкритият център.

Откриването на центъра във Варна е планирано за началото на 2020 г. и е част от мащабен проект на КВС за оптимизиране структурата и управленската йерархия на групата, както и за развитие на нови кадри в България.

От 1 септември 2019 г. един от създателите на АД Токушев и Съдружници и ръководител на процесуалната му практика – адвокат Ивайло Костов, вече не е част от екипа ни. Като благодарим на Ивайло Костов за приноса му в изграждането и утвърждаването на
кантората през последните 13 години, му желаем успехи в бъдещите му професионални начинания!

Адвокатско дружество „Токушев и Съдружници“ подписа с изпълнителния директор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) договор за възлагане на обществена поръчка за правни услуги във връзка с изпълнение на влязло в сила Решение № ОП-Д-73/23.07.2019 г. на ФМФИБ.

Адвокатско дружество „Токушев и Съдружници“ е участникът, определен за изпълнител на поръчката и ще бъде правният консултант, който в рамките на 1 година ще подпомага Фонда на Фондовете в дейността му по управление на публични средства през програмен период 2014-2020 г. Екипът на кантората ще предоставя правни консултации на ФМФИБ при подготовката на Оперативни споразумения и структурирането на отношенията с избраните Фонд мениджъри за реализация на финансови инструменти.

Моделът на управление на публични средства чрез Финансови инструменти (ФИ) отразява актуалните практики за програмен период 2014-2020 г. на Европейския съюз и по този начин се цели по-ефективно използване на публичния ресурс в сравнение с безвъзмездната финансова помощ (БФП). ФИ представляват специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и национално финансиране от Оперативните програми (ОП), както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор.

Процедурата по избор на финансови посредници за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент – Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“ приключи успешно. Финансирането е осигурено със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана със средства от Европейски социален фонд.

Екип на АД „Токушев и съдружници“ предостави правни консултации на Фонд на фондовете относно изготвяне и структуриране на документацията и по-конкретно Оперативното споразумение. Вярваме, че завършването на процедурата ще позволи развитие на съответните сектори от икономиката чрез своевременното достигане на финансовия ресурс в размер на 100 млн. лв. до крайните получатели – стартиращи предприятия и социални предприятия (в т.ч. такива на лица от уязвими групи: безработни повече от 6 месеца, младежи на възраст до 29 г., вкл. и лица с увреждания).

Нашият екип проведе обучение на Фонд на фондовете в България (ФМФИБ) във връзка с изискванията на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари и как те следва да се отразят в тяхната дейност.

Днес наш екип проведе обучение на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД относно изискванията на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари и как те следва да се отразят в тяхната дейност.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ за поредна година е включено в престижната международна класация Legal 500 в изданието Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2019 г. Тази година кантората се нарежда сред най-добрите в България в три секции („Банково и финансово дело и капиталови пазари“, „Търговско, корпоративно и сливания и придобивания“, както и „Недвижими имоти и строителство“), което е заслужено признание за добре свършената работа през 2018 г.

С влизането в сила на новия Закон за защита на търговската тайна („ЗЗТТ“), обн. ДВ, бр. 28 от 2019 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива (ЕС) 2016/943 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. ЗЗТТ дава легална дефиниция на понятието „търговска тайна“, урежда нарушенията, представляващи неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, гражданскоправната защита срещу тях, както и лицата, които могат да търсят защита на правата си.

При въпроси и нужда от съдействие ще се радваме да бъдем от помощ.

Бяха приетите на второ четене промени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), обн. ДВ бр. 17 от 2019 г., с които се уреждат обществени отношения, свързани със защитата на личните данни, които не са регулирани пряко от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Промените влизат в законна сила от 02 март 2019 г.

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получи от ДНСК Разрешение за ползване /въз основа на протокол за ползване на обекта – „акт 16”/ на строеж: „Преустройство, реконструкция и модернизация на работническо общежитие в общежитие от апартаментен тип с подземен гараж и три броя магазини за промишлени стоки” находящ се в гр. София, ул. „Житница“ № 21.

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ завърши строежа на комплекс „Панорама Житница“. Изпълнението на проекта по преустройство и реконструкция на бившето общежитие, намиращо се в непосредствена близост до бъдещата метро станция „Красно село“, продължи 2 години. Към датата на подаване на документите за издаване на разрешение за ползване на сградата са продадени над 90% от построените обекти.

Екип на адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ проведе обучение на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД по актуални въпроси и практики за защита правата на кредитора в изпълнителни и охранителни производства, в производства по прогласяване на относителна недействителност по отношение на кредитора на сделки, с които се намалява имущество на длъжника, в т.ч. и с отменителни искове в производството по несъстоятелност. В обучението са разгледани и въпроси на отношенията между кредитори по повод учредяването на общи обезпечения и упражняването на правата по тях. Поставен е акцент върху някои проблеми, които възникват при извършването на публична продан на ипотекирани имоти.

С промени в Търговския закон (ТЗ), обн. ДВ бр. 88 от 2018 г., от правната действителност беше премахнат институтът на акциите на приносител. Дружествата с издадени към влизане в сила на промените акции на приносител имат 9-месечен срок за привеждане на дейността си в съответствие с приетите изменения. При неспазването им законодателят е предвидил сериозни санкции, в това число и служебно заличаване на такива дружества от съда по иск на прокурора.

„ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД възложи на екип на адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ предоставянето на консултации във връзка с процедурата по изпълнение на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“ и изготвянето на Оперативно споразумение.

В рамките на процедура по регистрация пред Българска народна банка публичното дружество „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД регистрира като финансова институция по чл. 3а от Закона за кредитните институции своето дъщерно дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД. Финансовата институция с капитал от 1 000 000 лв. ще извършва дейност по отпускане на заеми със собствени средства и финансов лизинг.

Юлияна Гоцева замени Деян Аврамов като изпълнителен директор на „ОББ – Застрахователен брокер“ ЕАД.

След изтичане на законовия 3-месечен срок, считано от обявлението за това, „Русе Кемикълс“ АД извърши обезсилване на притежаваните от дружеството 127 620 собствени акции и намаляването на капитала на Дружеството беше отразено в Търговския регистър.

Екип на адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ проведе обучение на ИП „Загора Финакорп“ АД по въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на новите правила за защита на личните данни, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ придоби от „ХЕМ“ АД 21 (двадесет и един) броя самостоятелни обекти, находящи се в гр. Плевен, Младежко общежитие, жилищен блок „Добре дошли“, за обща продажна цена в размер на EUR 100 000. С придобиване правото на собственост върху така посочените недвижими имоти, „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ стана едноличен собственик на сградата, в която същите са изградени, като по този начин дружеството може да започне реализация на инвестиционните си намерения за реконструкция и модернизация на сградата.

С решение на Върховния административен съд в състав съдия Соня Янкулова, съдия Павлина Найденова и съдия Весела Андонова, се отмени постановения от Комисията за финансов надзор отказ за одобрение на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации в размер на 5 000 000 евро, издадени от „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.

„Сага Глобал Финакорп“ ООД беше вписано в регистъра на обвързаните агенти, воден от Комисията за финансов надзор, под № РГ-16-01 съгласно Решение № 668 – ОА от 03.07.2018 г. на КФН, в качеството си на обвързан агент на ИП „Загора Финакорп“ АД. Екипът на Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ подпомага дейността на инвестиционния посредник включително относно търговията с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и изискванията на MIFID-2, въведени със Закона за пазарите на финансови инструменти.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ проведе обучение на „ВИПЛАСТ“ ЕООД по въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на новите правила за защита на личните данни, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

„Обединена българска банка“ АД, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД придобиха офисната част на разположения в сърцето на София комплекс „Милениум център“. Покупко-продажбата на новата централа на дружествата от KBC Group в България от инвеститора и строител на проекта „НИКМИ“ АД беше завършек на 9-месечни съвместни усилия на адвокатите от Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ и юристи и експерти от „Обединена българска банка“ АД. Комплексният характер и цената на сделката я наредиха в топ 5 на най-съществените сделки в страната за 2018 г.

В рамките на специална процедура по намаляване на капитала по реда на чл. 202, ал. 3 от Търговския закон, „Оргахим“ АД извърши обезсилване на притежаваните от дружеството 160 652 собствени акции, което беше отразено в Търговския регистър.

Влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR). Общият регламент въведе сериозни изисквания по отношение на събирането, обработката и съхранението на личните данни, чието неспазване е скрепено със значителни по размер парични санкции. Всяка от държавите членки има право да въведе в законодателството си допълнителни изисквания по отношение на въведените с GDPR правила, като у нас това предстои да стане с приемането на промени в Закона за защита на личните данни.

Софийски градски съд отхвърли като неоснователна исковата молба на „САКАР ГРАНИТ“ ООД за откриване на производство по несъстоятелност срещу „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД. С влязло в сила решение беше установено прецизно актуалното финансово състояние на дружеството и всички аспекти, въз основа на които съдът да направи заключение, че не е налице неплатежоспособност.

Влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ бр. 27 от 2018 г. С него бяха въведени редица правила в борбата срещу изпирането на пари, включително задължение за разкриване на действителните собственици на юридическите лица и други правни образувания.

Екип на адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ проведе двудневно обучение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ относно новите й правомощия в производството по несъстоятелност, вменени с измененията в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. 102 от 2017 г.

В българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (MIFID II) с влизането в сила на новия Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), обн. ДВ бр. 15 от 2018 г. Законът цели завършване на единния капиталов пазар за финансови услуги в рамките на Европейския съюз.

„Обединена българска банка“ АД и „НИКМИ“ АД сключиха предварителен договор за покупко-продажба на офисната част на сграден комплекс „Милениум център“.

Екип на Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ подпомогна „Оргахим“ АД в процедура по заличаване на особени залози върху 863 393 бр. безналични акции, собственост на акционери в Дружеството.

С Решение на Комисията за финансов надзор беше одобрен Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на 2 151 467 000 броя акции с ISIN код: BG1100074084, издадени от „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД и дружеството беше вписано като публично в регистъра. Предстои въвеждането на акциите за търговия на регулиран пазар (Българска фондова борса).

Даниела Стефанова Узунова замени Дора Александрова Стрезова – Николова като изпълнителен директор на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД.

Екип на Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ предостави консултации на световния лидер в производството на генерични и биоподобни лекарства Сандоз относно възможностите за извършване на дейност в България чрез клон на чуждестранен търговец и под формата на търговско представителство, предвидено по Закона за насърчаване на инвестициите.

Екип на адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ проведе обучение на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД по актуални въпроси за спазване на нормативната уредба за защита на конкуренцията, практиката на Комисията за защита на конкуренцията и на съда в тази връзка.

Наталья Яковлевна Гельштейн-Кишш беше вписана като втори изпълнителен директор на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД на мястото на Адриан-Валентин Паску.

„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД като заложен кредитор, пристъпил към изпълнение по реда на ЗОЗ срещу „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, вписа нов управител на търговското предприятие на дружеството, заложено в полза на банката. Банката ангажира Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” да представлява „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД по текущи дела, заведени срещу него.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” е включено в престижната международна класация Legal 500 и в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2017 г. в секциите „Банки и финанси” и „Капиталови пазари”.

Извършено е увеличение на капитала на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, чрез издаване на нови 2 151 413 000 (два милиарда сто петдесет и един милиона четиристотин и тринадесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев за една акция под формата на непарична вноска на вземанията на акционерите към дружеството. След увеличението капиталът на Дружеството достигна 2 151 467 000 (два милиарда сто петдесет и един милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди) лева.

На падежа на облигационния заем емитиран от „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД всеки облигационер ще получи сума, равна на номиналната стойност на записаните от него облигации (главница по облигационния заем) и „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД няма да провежда процедура по конвертиране на облигации в акции на Дружеството и съответно увеличаване на капитала съгласно т. 12.1 от Проспекта за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации на Дружеството.

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ сключи договор за кредит в общ размер от 5 000 000 (пет милиона) лева с една от най-големите кредитни институции в страната („Юробанк България“ АД). Целта на финансирането е дружеството да реализира инвестиционните си намерения, свързани с проект „Житница“ и осъществяването на разработения идеен проект за реконструкция и модернизация на сградата от апартаментен тип.

След като получи одобрение от Комисията за финансов надзор на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар, „Принц фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД беше вписано като публично дружество в регистъра на КФН.

След като получи одобрение от Комисията за финансов надзор на Проспект за публично предлагане на акции и в резултат на приключила на 02.08.2016 г. процедура, „София Комерс – Заложни Къщи“ АД извърши увеличение на капитала си с 201 154 привилегировани акции до размер от 2 601 154 (два милиона шестстотин и една хиляди сто петдесет и четири) лева.

„КЛИЪР“ ООД възложи на екип на Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ подготовката на статии, които дружеството да предложи на своята официална интернет страница в помощ на потребители, усвоили кредити, които са допуснали забавяне при изплащането им към кредитори.

„МБС“ ЕАД приключи успешно поредица от съдебни дела, в които дружеството оспорва публични продани на негово имущество, представляващо инсталация за обработка на електролитна мед, находяща се в хвостохранилище „Медет“, гр. Златица.

„Актив Пропъртис” АДСИЦ придоби правото на собственост върху ½ идеална част от урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, ул. „Житница” № 21. С реализираната сделка дружеството става едноличен собственик на терена ведно с намиращата се в него единадесет етажна сграда с площ от около 8 000 кв.м. Дружеството е разработило идеен проект за реконструкция и модернизация на сградата с цел получаване на строително разрешение.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в годишното международното издание IFLR1000 The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2016 г.

Избран и вписан е  втори изпълнителен директор на „ДАНОН СЕРДИКА” АД.

Приет е нов Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн. ДВ, бр. 62 от 2015 г.). Този закон въвежда в българското законодателство Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Целта на тази регулация е да се установи обща европейска рамка за справяне с банкови кризи в ранен етап, за да се избегне влошаване състоянието на цялата финансова система и да се ограничи използването на обществени средства за подпомагане на несъстоятелни банки и инвестиционни посредници. Съгласно Директивата, банките и инвестиционните посредници следва да съставят или актуализират планове за възстановяване, които да съдържат мерки и процедури за своевременно действие в случай на влошаване финансовото им състояние.

КФН разреши на УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” да организира и управлява договорен фонд „Глобал Опортюнитис”.

Общото събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД  взе трето по ред решение  за обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции.

В Държавен вестник (бр. 50 от 2015 г.) са обнародвани приетите изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, които засягат процесуалната уредба на исковото, заповедното, изпълнителното производство и на екзекватурата на чуждестранни съдебни решения, постановени от съдилища на държавите-членки на Европейския съюз.

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд постанови Тълкувателно решение № 2. То дава разяснение по 14 спорни въпроса, свързани с проблемите на принудителното изпълнение, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона.

Общото събрание на акционерите прие решение за обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ (5AX) извърши успешно процедура по увеличение на номиналната стойност на издадените акции и намаляване на техния общ брой, при запазване на размера на капитала на Дружеството („Обратен сплит“). Обратният сплит беше одобрен от Комисията за финансов надзор и надлежно отразен в Търговския регистър, Централния депозитар и Българската фондова борса.

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации. Това е първа по ред емисия корпоративни облигации на публичното дружество.

Адвокат Виктор Токушев взе участие в 14-тата годишна конференция по европейско деликтно право, проведена във Виена, Австрия.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в престижната международна класация Legal 500 и в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2015 г. в секциите „банки и финанси”, „капиталови пазари” и „корпоративно право и сливания и придобивания”.

http://www.legal500.com/firms/14558/19061

С изменения в Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 2015 г.) е предвидена възможност преди да постанови решение по искането на БНБ за откриване на производството по несъстоятелност, съдът да допусне предварителни мерки, обезпечаващи наличното имущество на банката. Измененията дават възможността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките да предложи назначаването на временен синдик преди постановяване на решението за откриване на производството по несъстоятелност, който съдът е длъжен да назначи и който управлява текущите дела на банката, като има правомощия свързани с попълване на имуществото на банката.

КФН разреши на УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” да организира и управлява договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар – Злоти”, деноминиран в полски злоти (PLN).

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за първично публично предлагане на емисия акции.

В Държавен вестник (бр. 28 от 2014 г.) са обнародвани приетите изменения и допълнения в Закона за банковата несъстоятелност засягащи разпоредбите, регламентиращи прихващането. С тези допълнения се разширява кръгът на относително недействителните прихващания, като е предвидено, че такива са всички прихващания, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, извършени от кредитор или от банката, след датата на поставянето на банката под специален надзор.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в годишното международното издание IFLR1000 The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2015 г.

Приключи процедурата по преобразуване чрез вливане на „ДЕКО ПРОФЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС” ЕООД в „ОРГАХИМ” АД.

Общото събрание на акционерите на„Русе Кемикълс” АД и на  и „Оргахим Резинс” АД прие решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС постанови Тълкувателно решение № 4. Тълкувателното решение дава разяснение по редица въпроси, свързани с проблемите на заповедното производство, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона. Част от разгледаните в Тълкувателното решение въпроси са свързани със записа на заповед като един от документите, предвидени в чл. 417, ал. 1, т. 9 от ГПК, въз основа на които може да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение.

ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД започна да предоставя услуги, в съответствие с издадения му лиценз като инвестиционен посредник, чрез клонът си в Република Полша.

КФН одобри Виктор Димитров Токушев за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД.

С изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 2014 г.) са въведени ограничения в режима на придобиване на земеделска земя на територията на Република България, спрямо местните и чуждестранни физически и юридически лица.

КФН одобри Иван Христов Антов за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД.

Адвокат Виктор Токушев взе участие в 13-тата годишна конференция по европейско деликтно право, проведена във Виена, Австрия.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в класацията на Legal 500 и в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2014 г., в секциите „банки и финанси”, „капиталови пазари”, „корпоративно право и сливания и придобивания”, „недвижими имоти”.

http://www.legal500.com/firms/14558/19061

Общото събрание на акционерите прие решение за обратно изкупуване на собствени акции на „ОРГАХИМ” АД.

С приетите изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ДВ, бр. 109 от 2013 г.) в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Основните аспекти на измененията се отнасят до създаване на изрична уредба на борсово търгуваните фондове, доразвиване регулацията на алтернативните инвестиционни фондове от гледна точка на тяхното управление и лицензиране и въвеждането на няколко категории национални инвестиционни фондове (освен инвестиционни дружества от затворен тип като такива ще функционират и инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове).

Завърши преобразуването на „ОРГАХИМ” АД чрез отделяне и учредяване на две нови акционерни дружества – „Русе Кемикълс” АД и „Оргахим Резинс” АД. От датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър правата и задълженията, посочени съгласно Плана за преобразуване, преминават към новоучредените дружества.

Комисията за финансов надзор разшири обхвата на издадения на УД „Инвест фонд мениджмънт” АД лиценз за извършване  на дейност като управляващо  дружество с допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ.

http://www.fsc.bg/Resheniya-ot-zasedanie-na-KFN-ot-3-yuni-2013-g-news-3551-bg

„Топлофикация – ВТ” АД издаде първа по ред емисия копроративни облигации и сключи облигационен заем в размер на 2 300 000 лева, с падеж на емисията – 26.04.2018 г.

Комисията за финансов надзор разреши прекатяването на „ЛИАМ” АДСИЦ, съгласно решение на Общото събрание на акционерите, и отне издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност със специална инвестиционна цел. Стартирана е и процедурата по ликвидация на Дружеството.

http://www.fsc.bg/Resheniya-ot-zasedanie-na-KFN-ot-25-april-2013-g-news-3529-bg

Адвокат Виктор Токушев взе участие в 12-тата годишна конференция по европейско деликтно право, проведена във Виена, Австрия.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в престижната международна класация Legal 500 и в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2013 г. в секциите „банки и финанси”, „капиталови пазари”, „търговско право” и „недвижими имоти”.

http://www.legal500.com/firms/14558/19061

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 103 на ДВ от 28.12.2012 г.) в няколко насоки. Беше изменена и допълнена част от разпоредбите, уреждащи дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите и на Централен депозитар. Също така съществени промени бяха направени в материята относно първичното публично предлагане на ценни книжа и изискванията към проспектите, първичното и вторично търгуване на облигации. В интерес на акционерите и обществеността изменения претърпя и уредбата на публичните дружества в качеството им на поднадзорни лица. Важна промяна беше направена и в материята, уреждаща разкриването на дялово участие и търговото предлагане на ценни книжа.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в годишното международното издание IFLR The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2013 г.

Издателство „Сиби” публикува изследването на адвокат Виктор Токушев, доктор по право, относно правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.

http://www.sibi.bg/display.php?page=cat1&sub=7&id=411

В Търговския регистър към Агенция по вписванията беше вписано увеличение на капитала на Управляващо дружество „Инвест фонд мениджмънт” АД до размер от 405 000 лева. Няколко месеца по-рано настъпи изменение в управителните органи и акционерния състав на Дружеството.

www.brra.bg

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” е определено от международното он-лайн издание Corporate INTL за носител за 2012 г. на наградата Capital Markets Law Firm of the Year in Bulgaria.

КФН вписа последваща емисия от акции, издадени от „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ, гр. София, в размер на 650 000 лева

Линк

„Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ изплати изцяло задълженията си по облигационния заем с ISIN код 2100010086 към облигационерите.

Линк

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в годишното международното издание IFLR The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2012 г.

Беше приет Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) (обн. бр. 77 на ДВ от 04.10.2011 г.). Новият закон кодифицира цялостната уредба на дейността на колективните инвестиционни схеми, която беше извадена от обхвата на ЗППЦК.

Софийски градски съд е отхвърлил иска на ИД Капман Капитал АД срещу Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ за прогласяване на нищожност, съответно отмяна на решението на извънредното Общо събрание на облигационерите по емисията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, проведено на 6 август 2010 г.

Линк

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 57 на ДВ от 26.07.2011 г.), целящи осигуряването на възможността за интеграция на „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД в европейските и световните финансови пазари.

Приетите изменения в КЗ (обн. бр. 41 на ДВ от 05.07.2011 г.) се наложиха с цел осигуряването на пълна прозрачност в отношенията между потребител на застрахователна услуга и застраховател чрез премахването на междинни структури или на лица, свързани по определен начин с влизането в сила на застрахователния договор и с осигуряването на покритие по определени рискове.

В бр. 35 на ДВ от 03.05.2011 г. беше обнародван приетият от Народното събрание Закон за енергията от възобновяеми източници, като с § 4 от ПЗР на ЗЕВИ изрично беше отменен Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн. ДВ, бр. 49 от 2007 г. изм., бр. 98 от 2008 г. и бр. 82 и 102 от 2009 г.).

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в престижната международна класация Legal 500 и в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2011 г. в секциите „банки и финанси”, „търговско право” и „недвижими имоти”, като е оцено на по-високо равнище в секцията „капиталови пазари”.

КФН потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, в размер на 9 017 214 лева.

Линк

КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 650 000 акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. София

Линк

Приети са изменения в ГПК (обн. бр. 100 на ДВ от 21.12.2010 г.), касаещи материята за връчването на призовки в гражданското съдопроизводство, въвеждането на някои преклузии относно представянето на доказателства в процеса, а също и промени, уреждащи правилата във връзка с осъществяване на принудително изпълнение върху недвижими имоти и по-конкретно относно провеждането на публичната им продан. Важно изменение е определянето на минимален праг относно материалния интерес на делата, съобразно който да бъдат допускани до касационно обжалване.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” за първи път е включено в международното издание IFLR The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2011 г.

КФН вписа последваща емисия от акции, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, в размер на 1 187 849 лева.

Линк

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Интеркарт Файнанс” АД, в размер на 2 500 000 евро.

Линк

Съветът на директорите на Варшавската фондова борса е допуснал до търговия акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ в размер на 4 823 627 броя. Така Дружеството се превръща в първата българска компания, чиито акции ще се търгуват на полския капиталов пазар.

Линк

Бяха приети промени в ЗЕ (обн. бр. 54 на ДВ от 16.07.2010 г.), касаещи сферата на електропроизводството, в частност – задължението за изкупуване и ценообразуване при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия; снабдяването с електрическа енергия от крайните снабдители; внасяне на яснота в отношенията между електропреносно и разпределителните предприятия по отношение на мрежите и присъединяването на обекти към преносната мрежа; ясно регламентиране на правото да бъдат изграждани, съответно – притежавани, уредбите средно напрежение, служещи за присъединяване само на един потребител за стопански нужди към електроразпределителните мрежи. Приети се изменения, с които се отстраняват допуснати в текста на закона неточности, основно по отношение на контролните правомощия на ДКЕВР и по отношение на съставите на административни нарушения и за коригиране на неверни препратки.

Бяха приети изменения в КЗ (обн. бр. 41 на ДВ от 01.06.2010 г.), целящи съобразяване на дейността на застрахователите и презастрахователите с актуализираните изисквания на европейското законодателство за минималния размер на гаранционния капитал.

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ разпределя като дивидент 81,6 хил. лв., или по 0,0169 лв. брутно на акция, което представлява 90% от печалбата за 2009 г.

Линк

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е класирано в престижната международна класация Legal 500 и е включено в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2010 г. в секциите „банки и финанси”, „капиталови пазари”, „търговско право” и „недвижими имоти”.

КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 19 294 508 акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ

Линк

АД „Токушев – съдружници“ в консорциум с „Кей Би Си Секюритийс Н.В – АД подадоха документи за консултанти на „Булгартабак“

Линк

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ разпределя 1,16 лв. дивидент на акция за 2008 г.

Линк

Приети бяха изменения и допълнения към ЗЕ (обн. бр. 41 на ДВ от 02.06.2009 г.), сред които беше създаден и нов Раздел Iа, озаглавен Отчуждаване на имоти за нуждите на добива на енергийни ресурси.

С работата си през 2008 г. Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” за първи път беше класирано в престижната международна класация Legal 500 и беше включено в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2009 г. в секциите „недвижими имоти”, „капиталови пазари” и „търговско право”.

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 23 на ДВ от 27.03.2009 г.), във връзка с хармонизиране на българското законодателство с разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до търговия на регулиран пазар.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ ще разпредели дивидент с брутна стойност 0.4596 лв. за акция за 2008 г. или общо 298 хил. лева.

Линк

КФН одобри предложение от „Би Джи Ай Груп” АД за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс” АД на до 8 800 000 броя акции (97.78%) от капитала на „Би Джи Ай Груп” АД

Линк

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации,издадени от „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, гр. София, в размер на 2 000 000 лева

Линк

В бр. 98 на ДВ от 14.11.2008 г. беше обнародван приетият от Народното събрание нов ЗЕЕ, като с § 4 от ПЗР на ЗЕЕ (нов) изрично беше отменен действащият към 14.11.2008 г. Закон за енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм., бр. 74 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г.).

КФН вписа емисия акции, издадена от „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, в размер на 1 094740 лева

Линк

Заместник-председателя на КФН вписа „СИВОВ – ГРУП” ЕООД, Бургас в регистъра на застрахователните брокери

Линк

КФН издаде лиценз за добреоволно здравно осигуряване на „Здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД

Линк

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ разпределя 7.235 млн. лв. като дивидент от печалбата за 2007 г. Всеки акционер ще получи по 1.50 лв. брутен дивидент за една ценна книга.

Линк

Бяха приети изменения в Закона за търговския регистър (ЗТР) (обн. бр. 50 на ДВ от 30.05.2008 г.), целящи съобразяване на дейността на застрахователите и презастрахователите с актуализираните изисквания на европейското законодателство за минималния размер на гаранционния капитал.

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „ВИНЪС” АД в размер на 3 062 500 лева.

Линк

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД в размер на 9 000 000 лева.

Линк

КФН потвърди проспект за публично предлагане на акции, издадени от „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ в размер на 1 430 000 лева.

Линк

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ разпределя 4 632 300 лв. като дивидент. Сумата представлява 90% от печалбата на компанията за 2007 г., която е на обща стойност 5 147 000 лв. Акционерите ще получат по 7.1266 лв. дивидент за една ценна книга.

Линк

КФН издаде лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ” АД, гр. София.

Линк

Влезе в сила новия Граждански процесуален кодекс  (обн.  бр. 59 на ДВ от 20.07.2007 г.). С него бяха уредени по нов начин значителна част от задълженията на страните и отношенията между участниците в гражданското съдопроизводство. С § 3 от ПЗР на ГПК (нов) изрично беше отменен действащият към 01.03.2008 г. Гражданският процесуален кодекс, обн., изв., бр. 12 от 1952 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ” АД обяви в Търговския регистър съобщение за сключен облигационен заем в размер на 2 000 000 лева и свика първото Общо събрание на облигационерите, което ще се проведе на 25.02.2008 г.

Линк

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на обезпечени корпоративни облигации на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ в размер на 5 000 000 евро.

Линк

КФН издаде лиценз на „ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

С приетите изменения в КЗ (обн. бр. 97 на ДВ от 23.11.2007 г.), Република България спази ангажимента си за привеждането на законодателството си в съответствие с изискванията на Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент относно презастраховането.

Бяха извършени промени в ЗЕ (обн. бр. 59 на ДВ от 20.07.2007 г.), във връзка с приемането на ГПК (нов), като бяха предвидени хипотези за събиране на дължими вземания по реда на заповедното производство.

Бяха извършени промени в ЗЕ (обн. бр. 55 на ДВ от 06.07.2007 г.), като бяха променени и отменени отделни разпоредби от закона, във връзка с приетите промени в Закона за енергийната ефективност.

Беше приет Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) (обн. бр. 52 на ДВ от 29.06.2007 г.), като за дата на влизането му в сила беше определена 01.11.2007 г. С този закон българското право се хармонизира напълно с изискванията на Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Бяха извършени промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) (обн. бр. 49 на ДВ от 19.06.2007 г.), като бяха променени и отменени отделни разпоредби от закона, във връзка с приемането на новия Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.

Бяха приети изменения в КЗ (обн. бр. 48 на ДВ от 15.06.2007 г.), целящи прецизиране на отделни разпоредби, както и привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското право в областта на застраховането, включително със Споразумението между Общността и Конфедерация Швейцария относно уредбата на клонове на застрахователи, правила за дейността им и осъществяване на надзор върху последната.

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 25 на ДВ от 23.03.2007 г.), касаещи текстове, регламентиращи изисквания към инвестиционните посредници, както и хармонизиращи българското законодателство с изискванията на Директива 73/239/ЕИО на Съвета.

КФН издаде лиценз на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 105 на ДВ от 22.12.2006 г.), с които се цели хармонизиране на българското законодателство с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на капиталовите пазари, по-специално Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. за инвестиционните услуги в областта на ценните книжа (Директива 93/22/ЕИО).

Беше приет Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) (обн. бр. 84 на ДВ от 17.10.2006 г.), като беше предвидено той да влезе в сила от 01.01.2007 г., С този  закон  материята за търговия с вътрешна информация беше извадена от обхват на ЗППЦК и получи самостоятелна уредба.

КФН вписа последваща емисия ценни книжа, издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството на 4 823 627 лева.

Линк

КФН издаде лиценз на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

Заместник-председателя на КФН вписа „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР РОС ИНС” ЕООД, гр. Сандански, в регистъра на застрахователните брокери.

Линк

КФН издаде лиценз на „ЛЮК” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

КФН издаде лиценз на „ЛИАМ” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

Контакти

България, София, п.к. 1000,
ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1

Намерете ни в LinkedIN
map

тел.: + 359 2 980 1251;

факс: + 359 2 980 6140;